"NADZIEJA"
CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU
 

20 - 442 Lublin, ul. Abramowicka 2F, tel./fax (81) 743-91-11, e-mail: biuro@nadzieja.lublin.pl

 
     
 
Aktualności
 

Centrum Integracji Społecznej "Nadzieja" działające przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu w Lublinie, prowadzi nabór uczestników do zajęć realizowanych w ramach Centrum.

Głównym celem Centrum Integracji Społecznej „Nadzieja” jest podjęcie działań w kierunku reintegracji społecznej i zawodowej uczestników poprzez realizację bezpłatnych usług m.in.: kształcenie umiejętności, które pozwalają na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu.

Działania podejmowane przez Centrum adresowane są do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, w szczególności do osób:

  • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,     
  • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,    
  • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,     
  • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 
  • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem
    w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźców realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z wyłączeniem osób, które mają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęcia do Centrum oraz wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Centrum do pobrania poniżej.

01. zasady przyjecia do CIS.pdf

02. wniosek o skierowanie do CIS.pdf

Dodatkowe informacje dotyczące warunków zakwalifikowania uczestników do Centrum można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 743 30 69.

Centrum Integracji Społecznej "Nadzieja"
ul. F. Mireckiego 29-31
20-460 Lublin
e-mail: cis@nadzieja.lublin.pl
tel. (81) 743 30 69


Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

    W dniach 5-6 grudnia 2011 w Morach, odbyło się spotkanie, na którym wręczone zostały wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2011 r.”

    W imieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wyróżnienia wręczyła Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej

link do strony ministerstwa